Välj en sida

Kontakt

E-post: info@hundberget.se

Mobil: 070-341 29 07

Fast telefon: 0929-125 24

Hitta till lokalen:

Färdas 1,6 km norrut från rondellen på Norrabyn i Älvsbyn i riktning mot Vidsel, Kåbdalis och Jokkmokk. Vid foten av Hundberget på höger sida om Midnattssolsvägen finner du två asfalterade infarter som leder till lastkajen och ingången till bergrummet.

Kontakta mig via E-post

OBS!!! Jag har mottagit tom E-post från den här hemsidan, så ifall att ni inte får svar ifrån mig så kan det vara den här tjänsten som inte fungerar. Skicka då E-post på vanligt vis eller SMSa eller ring mig på mitt mobilnummer. Jag vill hjälpa dig!

3 + 3 =

Presentation

Hej och välkommen till hemsidan!

Jag erbjuder förrådsutrymme i ett bergrum, där jag tar emot både fordon och annat gods för säsongsförvaring och annan långtidsförvaring. Jag har som mål att du ska finna all nödvändig information här på hemsidan, inklusive prisuppgifter. Åh skulle du sakna information om något så får du gärna säga till, så ska jag fixa det.

/Jens Renberg

Fastigheten

Fastigheten är belägen i Hundbergets fd militärförråd i Älvsbyn. Bergrummet har en förvaringsyta på tre och ett halvt tusen kvadratmeter. Temperaturen i bergrummet hålls naturligt varm av jordvärmen. Förvaringslokalerna hålls torra av flera avfuktare.

Länklista

Prislista 2021

Helårsförvaring utan uttag rabatteras med 1 månad.

Pris per månad under året 2021.

Vara:              Pris inklusive moms:

Bil <5m                                    400kr

Bil >5m                                    450kr

Bilsläpvagn <5m                    400kr

Bilsläpvagn >5m                    450kr

Båttrailer <5m                        400kr

Båttrailer >5m                        450kr

Fyrhjuling                                200kr

Rabatt för 2st i minst 7mån -400kr

Husbil                                    Ryms EJ

Husvagn                                Ryms EJ

MC                                            200kr

Rabatt för 2st i minst 7mån -400kr

Snöskoter                                250kr

Rabatt för 2st i minst 7mån -500kr

Snöskoterpulka                      150kr

Rabatt för 2st i minst 7mån -300kr

Vattenskotertrailer för 1st    250kr

Vattenskotertrailer för 2st Ryms EJ

Vattenskoter utan trailer       200kr

Rabatt för 2st i minst 7mån -400kr

Europa-pall (1,2×0,8=0,96m2) 40kr

Logistik

Bilar körs in av er och vänds mha hjuldolly. Vrid gärna in backspeglarna innan om det går.

Bilsläpvagn rullas in eller dras in av gaffeltruck och vänds.

Båttrailer rullas in eller dras in av gaffeltruck och vänds.

Fyrhjuling rullas in eller körs in och vänds.

MC rullas in eller körs in och vänds.

Snöskoter körs på eller dras på en specialpall av tre Europa-pallar och körs in av gaffeltruck.

Snöskoterpulka dras på två Europa-pallar och körs in av gaffeltruck.

Europa-pallar körs in av gaffeltruck. De har måtten höjd 14cm, längd 120cm och bredd 80cm. Jag håller med egna Europa-pallar. Behöver varan ett underlägg för att undkomma pallens springor, så fixar jag det. Behövs det flera på längden för exempelvis soffor, bord och andra möbler så ordnar jag det med. Vi hjälps åt att packa dina varor så att det står stabilt och inte sticker ut utanför, samt inte tillsammans med pallen är högre än 185cm över marken. Säg till i förväg antal och vilka mått grejerna har, så kan jag förbereda i god tid. Det finns även större pallar för speciellt stora varor.

Tunnelns maxhöjd: 252cm (undantaget fas i hörn upptill).

Tunnelns maxbredd från golvet upp till 173cm: 238cm.

Tunnelns maxbredd från 173cm och uppåt: 217cm (undantaget fas i hörn).

Information

Mindre kunder hyr specifika ytor över en viss period och förskottsbetalar via Swish. Större kunder hyr specifika ytor och kammare med löpande månadshyra och faktureras i förskott med viss förhandlad prisrabatt.

Följande varor är förbjudna varor att förvara i lokalen: Ammunition, alkohol, avfall, brandfarlig vara, droger, explosiv vara, frätande vara, förorening, hälsovådlig vara, illaluktande vara, illegal vara, levande djur, levande växter, mat, miljöfarlig vara, stöldgods, icke oskadliggjorda skjutvapen.

Mitt företag har tecknat en ansvarsförsäkring för 10 miljoner kronor i enlighet med skadeståndslagen om lokalen eller jag skulle råka orsaka skador på dina varor.

Om den överenskomna förvaringstiden överskrids så kommer jag att försöka kontakta dig och informera dig om det, samt att förvaringstiden förlängs med en månad i taget. Om du inte betalat för den förlängda förvaringstiden på tre månader ELLER om vi inte har kommit överens om en ny förvaringstid inom tre månader och därmed en ny förskottsbetalning av denna, så säljer jag varan och lämnar fakturan på den förlängda förvaringstiden till inkasso.

Fordon

För att hålla fordonet fräscht under den långa förvaringstiden erbjuder jag ett antal alternativ.

Fordonsbatterier:

Du kopplar ur batteriet och tar med dig det hem.

Lokalmiljö

Dina varor förvaras i kammare av betong och plåt med en konstgjort torr miljö som garanteras av tre stora avfuktare. Bergrummet i sig själv har en temperatur av cirka 10-12 grader Celsius. Den relativa luftfuktigheten håller sig på cirka 50%.

En av tre stora avfuktare i bergrummet som garanterar torr och skonsam miljö inuti förvaringskamrarna.

Lokalinteriör

Kammarens golv har en välslipad betongsula. Väggar och tak består av betong och korrugerad plåt. Takhöjden är 2-3 meter. Takbjälkar av trä hålls uppe av armeringsjärn fästa i bergrummets tak.

En kammare i bergrummet. Golvet är noggrant slipat för underlättad drift och städning.

Ingången till en kammare består av en stålport med dubbeldörrar låsta av ett hänglås.

En vanlig port i bergrummet som sedan i höstas utrustats med släplister och fått renoverade tätningslister.

Säkerhet

Dina varor förvaras brandsäkert inuti en kammare vars enda brännbara material är dess takbjälkar av trä, din vara och andra kunders varor. Bergrummet är utrustat med ett nytt brandlarm.

Dina varor förvaras inbrottssäkert då de befinner sig i en låst kammare, inuti ett låst bergrum med en kameraövervakad huvudingång. Bergrummet är naturligtvis utrustat med inbrottslarm.

Den kameraövervakade huvudingången med porttelefon och ringklocka.

Villkor

Jag har två allmänna hyresavtal. Se nedan.

Utdrag ur: Allmänt hyresavtal för framtida mindre kunder över period med förskottsbetalning:

 1. Hyresvärden

Hädanefter betecknad ”Hyresvärden”.

 1. Hyresgästen

Hädanefter betecknad ”Hyresgästen”.

 1. Lokaluppgifter

Upplåtelsen omfattar de specificerade utrymmena som hädanefter betecknas ”Lokalen”:

 1. Hyra
 1. Lokalens användning

Lokalen hyrs ut för användning till förråd, lager och fordonsparkering.

 1. Lokalens skick

Lokalen hyrs ut i befintligt skick och är städad av Hyresvärden.

 1. Service

Följande tillhandahålls av Hyresvärden och ingår i hyran:

Avfuktning av Lokalen.

Snöröjning, sandning och städning, samt röjning av lastområdet utanför bergrummet.

 1. Hyrans betalning vid löpande avtal

Hyran ska betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje kalenderkvartals början genom insättning på Hyresvärdens konto med den avtalade månadshyran.

 1. Ränta och betalningspåminnelse

Hyresgästen ska vid försenad hyresbetalning, utöver lagstadgad dröjsmålsränta, betala ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m.m.

 1. Tillgänglighet till Lokalen

Hyresvärden bestämmer i vilken omfattning denne behöver hjälp av Hyresgästen för att transportera gods in och ut ur Lokalen. Normalt tillåts Hyresgästen att själv köra in sin bil till Lokalen. Åh ibland tillåts Hyresgästen att assistera Hyresvärden. Hyresgästen kan inte hindra tillträde till Lokalen av Hyresvärden eller Hyresvärdens representant eller av Hyresvärden godkänd personal från energibolag, VA-bolag, telekombolag eller motsvarande bolag som måste ha tillgång Lokalen för skötsel och drift av fastigheten. Hyresvärden är dock skyldig att i god tid underrätta Hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras.

 1. Inredning

Lokalen uthyres utan för verksamheten särskilt avsedd inredning. Pallar och plattformar kan vid behov och Hyresvärdens godkännande tillgodoses av Hyresvärden.

 1. Underhåll

Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokal och för lokalens användning nödvändiga installationer m.m.

 1. Tillsyn, skötsel, drift och ändringsarbeten

Det åligger Hyresvärden att ombesörja tillsyn, skötsel och drift av Lokalen. Hyresgästen har inte rätt att i Lokalen utföra inredningsarbeten och/eller installationsarbeten och/eller ändringsarbeten.

 1. Försäkringar

Hyresvärden är skyldig att teckna sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den uthyrda Lokalen är belägen. Försäkringen ska omfatta skada som är orsakad av tredje man.

 1. Yttre åverkan

Hyresvärden ansvarar för skador som uppstått till följd av åverkan på huvudingång, nödutgångar, samt andra dörrar eller portar som leder till eller från Lokalen samt till Lokalen tillhörande fönster och skyltar. Ansvaret omfattar i samtliga fall även karmar, bågar och foder.

 1. Låsanordningar

Hyresvärden ansvarar för att utrusta Lokalen med sådana låsskyddsanordningar och stöldskyddsanordningar som krävs för att Hyresgästens försäkring ska gälla.

 1. Nedsättning av hyra

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran då Hyresvärden utför sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten. Hyresvärden är dock skyldig att i god tid underrätta Hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras.

 1. Återställande vid avflyttning

Om inte annat överenskommits ska Hyresgästen senast vid hyresförhållandets upphörande ha bortfört sin egendom från Lokalen.

 1. Force Majeure

Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra åtaganden enligt avtalet och från skyldighet att betala skadestånd om Hyresvärdens åtagande inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig, upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som Hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.

 1. Överlåtelse

Hyresgästen får inte utan Hyresvärdens skriftliga medgivande överlåta hyresrätten eller sätta annan i sitt ställe.

 1. Inskrivning

Detta avtal får inte inskrivas.

 1. Ändringar av avtalet

Ändringar av avtalet ska vara skriftliga och undertecknas av parterna för att vara giltiga.

 1. Förbjudna varor

Följande varor är förbjudna varor att förvara i lokalen: Ammunition, alkohol, avfall, brandfarlig vara, droger, explosiv vara, frätande vara, förorening, hälsovådlig vara, illaluktande vara, illegal vara, levande djur, levande växter, mat, miljöfarlig vara, stöldgods, icke oskadliggjorda skjutvapen.

 1. Fordon

Jag tar ansvar för uppkommen batteribrand och annan skada. Du bär ansvar för fordonsskada om kicken och/eller  magnapullen inte skulle hålla för användning.

 1. Hyrestid

Från och med datum:

Till och med datum:

 1. Underskrift

Detta avtal har upprättats i två originalexemplar varav parterna har tagit var sitt.

Utdrag ur: Allmänt hyresavtal för framtida större kunder med löpande månadshyra

 1. Hyresvärden

Hädanefter betecknad ”Hyresvärden”.

 1. Hyresgästen

Hädanefter betecknad ”Hyresgästen”.

 1. Lokaluppgifter

Upplåtelsen omfattar de specificerade utrymmena som hädanefter betecknas ”Lokalen”:

 1. Hyra
 1. Lokalens användning

Lokalen hyrs ut för användning till förråd, lager och fordonsparkering.

 1. Lokalens skick

Lokalen hyrs ut i befintligt skick och är städad av Hyresvärden.

 1. Service

Följande tillhandahålls av Hyresvärden och ingår i hyran:

Avfuktning av Lokalen.

Snöröjning, sandning och städning, samt röjning av lastområdet utanför bergrummet.

 1. Hyrans betalning vid löpande avtal

Hyran ska betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje kalenderkvartals början genom insättning på Hyresvärdens konto med den avtalade månadshyran.

 1. Ränta och betalningspåminnelse

Hyresgästen ska vid försenad hyresbetalning, utöver lagstadgad dröjsmålsränta, betala ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m.m.

 1. Tillgänglighet till Lokalen

Hyresvärden bestämmer i vilken omfattning denne behöver hjälp av Hyresgästen för att transportera gods in och ut ur Lokalen. Normalt tillåts Hyresgästen att själv köra in sin bil till Lokalen. Åh ibland tillåts Hyresgästen att assistera Hyresvärden. Hyresgästen kan inte hindra tillträde till Lokalen av Hyresvärden eller Hyresvärdens representant eller av Hyresvärden godkänd personal från energibolag, VA-bolag, telekombolag eller motsvarande bolag som måste ha tillgång Lokalen för skötsel och drift av fastigheten. Hyresvärden är dock skyldig att i god tid underrätta Hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras.

 1. Inredning

Lokalen uthyres utan för verksamheten särskilt avsedd inredning. Pallar och plattformar kan vid behov och Hyresvärdens godkännande tillgodoses av Hyresvärden.

 1. Underhåll

Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokal och för lokalens användning nödvändiga installationer m.m.

 1. Tillsyn, skötsel, drift och ändringsarbeten

Det åligger Hyresvärden att ombesörja tillsyn, skötsel och drift av Lokalen. Hyresgästen har inte rätt att i Lokalen utföra inredningsarbeten och/eller installationsarbeten och/eller ändringsarbeten.

 1. Försäkringar

Hyresvärden är skyldig att teckna sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den uthyrda Lokalen är belägen. Försäkringen ska omfatta skada som är orsakad av tredje man.

 1. Yttre åverkan

Hyresvärden ansvarar för skador som uppstått till följd av åverkan på huvudingång, nödutgångar, samt andra dörrar eller portar som leder till eller från Lokalen samt till Lokalen tillhörande fönster och skyltar. Ansvaret omfattar i samtliga fall även karmar, bågar och foder.

 1. Låsanordningar

Hyresvärden ansvarar för att utrusta Lokalen med sådana låsskyddsanordningar och stöldskyddsanordningar som krävs för att Hyresgästens försäkring ska gälla.

 1. Nedsättning av hyra

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran då Hyresvärden utför sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten. Hyresvärden är dock skyldig att i god tid underrätta Hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras.

 1. Återställande vid avflyttning

Om inte annat överenskommits ska Hyresgästen senast vid hyresförhållandets upphörande ha bortfört sin egendom från Lokalen.

 1. Force Majeure

Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra åtaganden enligt avtalet och från skyldighet att betala skadestånd om Hyresvärdens åtagande inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig, upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som Hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.

 1. Överlåtelse

Hyresgästen får inte utan Hyresvärdens skriftliga medgivande överlåta hyresrätten eller sätta annan i sitt ställe.

 1. Inskrivning

Detta avtal får inte inskrivas.

 1. Ändringar av avtalet

Ändringar av avtalet ska vara skriftliga och undertecknas av parterna för att vara giltiga.

 1. Förbjudna varor

Följande varor är förbjudna varor att förvara i lokalen: Ammunition, alkohol, avfall, brandfarlig vara, droger, explosiv vara, frätande vara, förorening, hälsovådlig vara, illaluktande vara, illegal vara, levande djur, levande växter, mat, miljöfarlig vara, stöldgods, icke oskadliggjorda skjutvapen.

 1. Fordon

Jag tar ansvar för uppkommen batteribrand och annan skada. Du bär ansvar för fordonsskada om kicken och/eller  magnapullen inte skulle hålla för användning.

 1. Hyrestid

Från och med datum:

Till och med datum:

ELLER tills vidare:

 1. Uppsägning av löpande avtal

Uppsägning av detta avtal ska göras skriftligen, för hyresvärden minst 9 månader och för hyresgästen minst 3 månader, före avtalad hyrestids utgång. Vid utebliven uppsägning förlängs avtalet med 1 år åt gången med samma uppsägningstider.

 1. Underskrift

Detta avtal har upprättats i två originalexemplar varav parterna har tagit var sitt.

Hyresvärden:

Hyresgästen:

 1. Överenskommelse om avflyttning

På grund av denna dag träffad överenskommelse upphör kontraktet att gälla fr.o.m. den till vilken dag hyresgästen förbinder sig att avflytta.

Hyresvärden:

Hyresgästen:

Integritetspolicy

Jag vill att du ska känna dig trygg med hur jag hanterar dina personuppgifter och kunduppgifter. Detta sker idag enligt den europeiska unionens dataskyddslag GDPR. I korthet innebär det att det måste finnas ett skäl och en rättslig grund för behandlingen av dessa uppgifter. Beroende på vilket förhållandet du har till företaget behandlar jag dina uppgifter med olika ändamål och på olika rättsliga grunder. Jag kan i vissa fall behöva behandla dina uppgifter för att kunna fullfölja våra skyldigheter i enlighet med gällande författningar.

Jag behåller information om kunden till dess att denne inte längre är kund OCH att den före detta kunden begär att jag tar bort informationen om denne. Det omfattar dock inte den information som jag enligt lag är tvungen att spara på. Jag kommer att besvara din begäran om att ta bort önskad information om dig utan onödigt dröjsmål. Handläggningstiden är maximalt en månad. Ifall jag skulle behöva mer tid eller inte kan tillmötesgå din begäran så kommer jag att informera dig om detta. Om det är nödvändigt för att kunna fastställa din identitet och att din begäran verkligen kommer ifrån dig så kan jag komma att begära ytterligare information från dig. Du har även rätt att begära en kopia av de personuppgifter jag behandlar om dig. Om informationen om dig är felaktig eller ofullständig har du möjlighet att rätta till dessa.

Jag skyddar din information genom att datorn med kunduppgifter och annan logistik har antivirusskydd och backup. Dessutom uppdateras hemsidan regelbundet för att minimera riskerna av datorintrång. Vid datorintrång kontaktas alla kunder via E-post. Skulle det bli ett allvarligare fall av datorintrång görs en polisanmälan. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål till mig eller Datainspektionen. Den juridiska personen är företaget Hundbergets bergrum AB som är ansvarig för de personuppgifter som omfattas av integritetspolicyn.

Jag samlar in data om kunden för att kunna erbjuda mina tjänster till denne genom; skickad epost från kunden till mig och skickad epost från formulär här på hemsidan, samt intervju inför avtalsskrivning och betalning. Det innebär att informationen samlas på min epostadress och min dator.

Min avsikt är att minimera eller helt eliminera så kallat ”inbäddat innehåll från andra webbsidor. Normalt brukar det finnas artiklar på hemsidor såsom bilder, foton och videoklipp, samt mycket mer som kommer ifrån externa webbsidor. Det kallas för ”inbäddat innehåll” och det beter sig på exakt samma sätt som om besökaren hade besökt den specifika externa webbsidan. Dessa externa webbsidor kan; använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från en tredje part, samla in uppgifter om dig, spåra din interaktion med ”inbäddat innehåll” om du har ett konto på den externa webbsidan och är inloggad på den externa webbsidan, övervaka din interaktion med ”inbäddat innehåll” på min hemsida. Då jag inte vill att kunden ska behöva råka ut för denna övervakning så arbetar jag för att eliminera detta.

Jag delar inte din information med någon annan part. Åh jag säljer heller inte vidare din information till någon annan part. Däremot använder jag mig av krypterade tredjepartsleverantörer för backup och hosting. Jag lämnar dock ut uppgifter om dig till andra mottagare där vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att lämna ut dessa uppgifter.

Alla förändringar och uppdateringar som görs i integritetspolicyn kommer att publiceras på webbsidan. Dessutom kommer samtliga kunder att få epost som publicerar alla förändringar och uppdateringar som gjorts i integritetspolicyn.

Hantering av ett pågående hyresförhållande:

Syftet med att hantera alla dessa uppgifter är att administrera och upprätthålla parternas skyldigheter enligt hyresavtalet. Detta har sin grund i bokföringslagen. Personuppgifterna är; namn, epostadress, personnummer, postdress, hemtelefonnummer, mobiltelefonnummer, arbetstelefonnummer.

Syftet med kameraövervakningen är att kunna; anmäla brott, begära skadestånd för skadegörelse, bistå polismans begäran av material som bevis i pågående brottsutredning. Materialet kan sparas upp till och med 3 månader efter att det inte längre anses behövas.

Syftet med att kunna ha kontakt via epost är att fullfölja ingångna avtal och att kunna kommunicera med dig. Personuppgifterna är; namn, epostadress, personnummer, postdress, hemtelefonnummer, mobiltelefonnummer, arbetstelefonnummer.

Kontaktuppgifter

E-post: info@hundberget.se

Kundmottagning:

Jag är lite flexibel för att lära mig om vilka tider som folk skulle vilja ha tillgång till sina varor. Till exempel finner jag det orimligt att endast ha öppet när folk arbetar, då det tvingar dem att ta ledigt från jobbet. Därför vill jag ha öppet vid rimliga tider som passar mina kunder. Hör av er om när ni skulle vilja träffas. Jag är normalt tillgänglig vid följande tider om ni hör av er i förväg:

Mån-Tors: Kl08:00-19:00

Fredagar:  Kl08:00-17:00

Lördag:     Kl10:00-14:00

OBS!  Vid akuta fall utanför normala tider för kundmottagning kostar det 200 kr extra.

Om vi stämt träff och jag inte syns till är jag mest troligt tillfälligt inne i bergrummet. Använd då den kromade ringklockan på höger sida om huvudingången eller ring på den fasta telefonen nedan, så kommer jag och möter dig.

Mobil: 070-341 29 07

Om jag inte kan nås på mobilen kan jag vara inne i bergrummet där det är radioskugga. Pröva då att ringa på den fasta telefonen nedan.

Fast telefon: 0929-125 24

Hitta till lokalen:

Färdas 1,6 km norrut från rondellen på Norrabyn i Älvsbyn i riktning mot Vidsel, Kåbdalis och Jokkmokk. Vid foten av Hundberget på höger sida om Midnattssolsvägen finner du två asfalterade infarter som leder till en lastkaj och ingång till bergrummet.

Postadress:

Hundbergets bergrum AB
Klockarvägen 16
942 33 ÄLVSBYN

OBS! Detta är inte adressen till själva lokalen.

Kontakta mig via E-post

OBS!!! Jag har mottagit tom E-post från den här hemsidan, så ifall att ni inte får svar ifrån mig så kan det vara den här tjänsten som inte fungerar. Skicka då E-post på vanligt vis eller SMSa eller ring mig på mitt mobilnummer. Jag vill hjälpa dig!

4 + 13 =